Artikelen

Hier vindt u artikelen die in samenwerking met en door DMS gepubliceerd zijn. Ook staan hier artikelen over de agrarische sector die interessant zijn. Onderstaande artikelen staan gesorteerd op onderwerp, binnen de onderwerpen staat de meest recente bovenaan. Klik op de titel van een artikel om er meer over te lezen.

Verandering nodig voor omslag
Kringlooplandbouw is niet mogelijk zonder vee, maar vraagt wel verandering van dier
en diervoeding. “Voor kringlooplandbouw zullen dieren meer co-producten uit de
landbouw en reststromen uit de humane voeding moeten benutten”,
aldus Martin Scholten (WUR) tijdens de Agri Duurzaamheidsdag.

Voerefficiëntie 2017 

Analyse van de voerefficiëntie cijfers van 2017. Hierbij wordt het nieuwe kengetal ruwvoerefficiëntie geïntroduceerd. 

Benut ruwvoer optimaal door voldoende kuilopslag

Meer aandacht voor de bovenste 50 cm of hoger van de ruwvoerkuilen levert geld op. Een artikel over het optimaal benutten van het dure ruwvoer van eigen land.

Grasbedrijf met slim voeren naar 24% BEX-winst

Een BEX-winst van 24 procent op een bedrijf dat vooral gras voert. En dalende voerkosten bij een stijgende melkproductie. Aart van der Ham en zijn zoon Willem in Nieuwland denken dat ze de sleutel voor een betere benutting van stikstof en fosfaat op hun bedrijf hebben gevonden. Lees hier het hele artikel..

Resulaten rantsoenefficiëntie en BEX voorspelling

Uit een eerste analyse onder werkelijk gevoerde rantsoenen van DMS studiegroep deelnemers is gebleken dat de voerefficiëntie tussen de maanden maart en september is gedaald. Verder is er een daling te zien in de kwaliteit van de melk. Deze daling wordt mede veroorzaakt door een verminderde kwaliteit gras in 2016. Daarnaast komt naar voren dat bij een lager fosfor in het rantsoen, een hogere BEX winst behaald kan worden.

Extra ton droge stof zorgt voor 23 cent lagere voerkosten

Elke extra ton droge stof per hectare laat de voerkosten dalen met 23 eurocent per 100 kg meetmelk. Dit blijkt uit onderzoek van DMS Advies naar 222 KringloopWijzer-bedrijven.

Het vizier op groeien in koeien

Wel fors groeien in aantal koeien, maar niet in oppervlakte grond. Dat is de grote lijn die naar voren komt in de vijfjarenplannen van de melkveehouders die in studieclubverband worden begeleid door adviesbureau Dirksen Management Support. Coaches hielden de soms ambitieuze ondernemers een spiegel voor: past jouw plan bij jou als persoon en heb je voldoende nagedacht over de extra arbeid en voeraankopen die groei met zich meebrengt?

Resultaten project Nutriëntenproject Veenweiden

Het weideseizoen is voor het grootste deel al weer verstreken maar het gras groeit nog ongekend hard voor de tijd van het jaar. Maar hoe kunnen we dat gras nu nog het beste benutten? Het zit nog vol (duur) eiwit, zonde om hier niets mee te doen. En hoe gaat u dat doen met die ‘snelle’ graskuil van de eerste snede?

Meten is weten en wegen is winnen

Het kunnen inschatten hoeveel kilo droge stof er op een perceel staat, is volgens Hans Dirksen van DMS hét geheim voor een goede kuil. De Topkuil-winnaars Hans Janssen en Daan Langeveldt hebben dat volgens hem goed in de vingers. Dirksen: „Een goede kuil maken hebben melkveehouders voor een groot deel zelf in de hand.”

Eigen ruwvoer scoort hoog in BEP

Bedrijven die hun eigen ruwvoer zonder veel aankoop kunnen omzetten in melk scoren gemiddeld gunstiger in BEP (Bedrijfseigen fosfaatnorm) dan bedrijven die veel voer aankopen. Dit blijkt uit een inventarisatie van 404 bedrijven in studiegroepen van Dirksen Management Support (DMS).

Eenvoudig koeien voeren

Koeien voeren moet simpeler en eenvoudiger, bepleit adviesbureau Boerenverstand. Voeradviseurs weven vaak zo’n complex verhaal rond rantsoenoptimalisatie, dat veehouders door de bomen het bos niet meer zien. Koeien voeren is echter de kerntaak van de melkveehouder, dus je moet wel snappen wat je doet, stelt Frank Verhoeven. „Kennis moet terug naar de boer, het rantsoen moet terug naar de sigarendoos.”

Eigen gras eerst

Zo veel mogelijk kwalitatief hoogwaardig ruwvoer winnen van eigen bodem. Dat is een van de speerpunten van Kringlooplandbouw. Zeker met de huidige hoge (kracht)voerprijzen verdient optimalisatie van de graswinning alle aandacht. Of, aldus John Baars van Dirksen Management Support: „Een veehouder moet eigenlijk als een akkerbouwer over zijn grasland gaan waken.”

Pas op voor hoog P gehalte graskuilen

De fosforgehalten van de graskuilen van het voorjaar 2012 zijn hoger dan in de voorgaande jaren. Zonder aanpassing van het (krachtvoer)rantsoen leidt dit tot een lagere fosforbenutting door de veestapel. Koeien & Kansen-adviseur Barend Meerkerk adviseert daarom om voor de komende stalperiode goed te letten op het fosforgehalte in de graskuil.

Meer melk met minder krachtvoer

Melkveehouders moeten zich meer focussen op het verhogen van de melkproductie uit eigen ruwvoer, dan op een zo hoog mogelijk melkproductie per koe. Voerefficiëntie zorgt voor een beter saldo tot wel 3 á 4 cent per kg melk en kan het beste via de BEX worden berekend. Dat is de overtuiging van duurzaamheidsdeskundige Frank Verhoeven van Boerenverstand en projectleider van Caring Dairy en Duurzaam Boer blijven.

Benut meer van eigen land

Veel boeren zijn gefocust op de melkproductie per koe, maar hoe zit het eigenlijk met de productie van het land? Land is de duurste productiefactor van het bedrijf. Dirksen Management Support heeft samen met Boerenverstand Consultancy en het Louis Bolk Instituut recente productiecijfers van grond van enkele bedrijven geanalyseerd. De verschillen tussen bedrijven blijken groot; veel veehouders kunnen meer uit hun grond halen.

Het vizier op groeien in koeien

Wel fors groeien in aantal koeien, maar niet in oppervlakte grond. Dat is de grote lijn die naar voren komt in de vijfjarenplannen van de melkveehouders die in studieclubverband worden begeleid door adviesbureau Dirksen Management Support. Coaches hielden de soms ambitieuze ondernemers een spiegel voor: past jouw plan bij jou als persoon en heb je voldoende nagedacht over de extra arbeid en voeraankopen die groei met zich meebrengt?

 

Resultaten project Duurzaambodembeheer Utrecht-West

Succesvol kringloopboeren klinkt leuk maar het daadwerkelijk toepassen en weten of je op de juiste weg bent is lastig. Het is slim om te beginnen met een plan waarin je helder maakt wat je precies wilt bereiken, immers je stapt ook niet in de auto zonder een bestemming. Bijvoorbeeld de fosfaatbenutting met 10% verbeteren. Bedenk de acties die nodig zijn (de fosfaatgehaltes in het krachtvoer verlagen). Vervolgens ga je je plan uitvoeren.

 

Land is duurste productiefactor, en we weten er het minste van af

Het zo goed mogelijk afstemmen van de bemesting op de grasopbrengst is één van de manieren om mineralen op het melkveebedrijf beter te benutten. “Toch zijn er veel melkveehouders die weinig zicht hebben op de grasopbrengsten van eigen land”, vertelt Hans Dirken van Dirksen Management Support (DMS).

 

Meten is weten en wegen is winnen

Het kunnen inschatten hoeveel kilo droge stof er op een perceel staat, is volgens Hans Dirksen van DMS hét geheim voor een goede kuil. De Topkuil-winnaars Hans Janssen en Daan Langeveldt hebben dat volgens hem goed in de vingers. Dirksen: „Een goede kuil maken hebben melkveehouders voor een groot deel zelf in de hand.”

 

Blijvend grasland beste bodemverbeteraar

Om de grote kringloop van mest, bodem, voer en melk/vlees optimaal te laten draaien, begin je bij de kleine kringloop: de bodem. De kringloop van bodemleven, gewas en beworteling werkt als het vliegwiel voor de grote kringloop, zegt Nick van Eekeren (Louis Bolk Instituut). „Grasland is de beste bodemverbeteraar.”

 

Hoeveel gras groeit er?

Nederland kent bijna één miljoen hectare productiegrasland, maar gek genoeg weten we nauwelijks hoeveel gras daar precies groeit. Opbrengsten worden geraamd op basis van allerlei schattingsmethoden. Te onnauwkeurig in een tijd waarin we de mineralenkringloop zo nauwkeurig mogelijk willen sluiten, vinden Bert Philipsen en Hans Dirksen. Tijd voor een echte opbrengstproef.

Weiden jongvee verhoogt levensproductie niet

Er is geen significant verband tussen het weiden van jongvee en de levensduur of levensproductie van melkvee. Dat komt naar voren uit een afstudeeronderzoek van CAH-student Bart van der Burg uit Steendam.

 

Melkprijsvergelijking: 41,53 euro in eerste helft 2014

Een analyse van de melkprijzen van zeven Nederlandse fabrieken over het eerste half jaar van 2014 leert dat de gemiddelde voorschotmelkprijs van een veehouder met 700.000 kilo melk uitkomt op 41,53 euro. Dat is maar 0,38 eurocent lager dan de eindmelkprijs inclusief ledenreservering over het historische recordjaar 2013.

 

Bij hoge melkprijs worden boeren minder scherp

Eerst chaos maken om iets moois te creëren. Het is de stijl waarmee Hans Dirksen (51), geestelijk vader van de bedrijfseigen melkprijsvergelijking, al sinds 1988 melkveehouders scherper probeert te laten managen.

 

Meer melk met minder krachtvoer

Melkveehouders moeten zich meer focussen op het verhogen van de melkproductie uit eigen ruwvoer, dan op een zo hoog mogelijk melkproductie per koe. Voerefficiëntie zorgt voor een beter saldo tot wel 3 á 4 cent per kg melk en kan het beste via de BEX worden berekend. Dat is de overtuiging van duurzaamheidsdeskundige Frank Verhoeven van Boerenverstand en projectleider van Caring Dairy en Duurzaam Boer blijven.

 

Benut meer van eigen land

Veel boeren zijn gefocust op de melkproductie per koe, maar hoe zit het eigenlijk met de productie van het land? Land is de duurste productiefactor van het bedrijf. Dirksen Management Support heeft samen met Boerenverstand Consultancy en het Louis Bolk Instituut recente productiecijfers van grond van enkele bedrijven geanalyseerd. De verschillen tussen bedrijven blijken groot; veel veehouders kunnen meer uit hun grond halen.

Eerste resultaten Kringloopwijzers: ook in 2015 BEP-voordeel

Uit een eerste analyse van 230 kringloopwijzers door Dirksen Management Support en adviesbureau Boerenverstand, blijkt dat de drogestofopbrengst in 2015, van zowel gras als maïs, lager is in vergelijking met 2014. Het gevolg is een flink lager BEP-voordeel. Toch blijken de bedrijven gemiddeld nog 3,4 kilo fosfaat per hectare voordeel te halen met de BEP.

 

Alle neuzen de goede kant op

Er is een flinke slag te slaan bij het trainen van adviseurs in de KringloopWijzer, aldus Hans Dirksen van Dirksen Management Support (DMS). “Er zijn nog steeds misvattingen over de KringloopWijzer, ook onder adviseurs”, legt hij uit. “En als zij het niet snappen, dan gaat de boer dat ook niet doen.” Daarom is Dirksen het gebruik van de KringloopWijzer volop aan het stimuleren. “Het is tijd dat alle neuzen de goede kant op gaan.”

 

Kringloopwijzer slaat aan

KringloopWijzer is de kinderschoenen ontgroeid. De sector heeft het instrument omarmd als een manier om de melkveehouderij te kunnen blijven ontwikkelen binnen gestelde milieu-randvoorwaarden. Daarvoor zal de KringloopWijzer wel moeten worden verankerd in de Mestwet. Overigens: met het invullen van een KringloopWijzer ben je nog geen kringloopboer.

 

Factor boer weegt zwaar in kringlooplandbouw

Als kringlooplandbouw betekent dat alle productiefactoren in de kringloop optimaal worden benut, dan moet kringlooplandbouw ook bedrijfseconomisch heel gunstig uitpakken. De praktijk is echter weerbarstiger. De intensiteit van het bedrijf speelt een grote rol, plus het aandeel jongvee, en vlak ook de factor ‘boer’ niet uit.

 

Meer doen met eigen mest

Minder kunstmest aanvoeren en meer doen met eigen mest. Dat is een belangrijk aspect van kringlooplandbouw. Hoe kun je de mest van het eigen bedrijf beter benutten? Voldoende mestopslag is cruciaal, zegt onderzoeker Gerjan Hilhorst van De Marke. Maar die mest mag niet gaan rotten, waarschuwt fouragehandelaar Theo Mulder. Hij pleit voor het fermenteren van mest.

 

Wat is de KringloopWijzer waard?

Boeren die werken met de KringloopWijzer, zouden deze kunnen laten certificeren en daarmee aantonen hoe duurzaam hun bedrijfsvoering is. Adviesbureau Boerenverstand ijvert ervoor de KringloopWijzer bij zo veel mogelijk loketten erkend te krijgen als bewijs van milieuverantwoord ondernemen. „Er liggen kansen binnen het GLB, mestbeleid, vergunningverlening, waterschappen, financiering, noem maar op”, aldus Frank Verhoeven.

 

Werken aan optimale kringloop

Optimaal rendement halen uit je melkveebedrijf met zo min mogelijk mineralenverliezen. Dat is waar het in de kringlooplandbouw om draait. Die kringloop bestaat uit bodem, voedergewassen, koeien en mest. De bodem is het duurste productiemiddel, maar ook het onderdeel waarmee de grootste winst is te behalen.

De voordelen van de “nieuwe” grondgebondenheid

Eind september 2017 is door LTO Vakgroep Melkveehouderij en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) de Commissie Grondgebondenheid in het leven geroepen. Bekijk hier onze analyse om te ontdekken wat de gevolgen en kansen voor u zijn.

Beste resultaat voor stijlspecifiek bedrijf

Stijlspecifieke melkveebedrijven boeken de beste resultaten. Dat blijkt uit een analyse van leerstoelgroep Rurale Sociologie van Wageningen Universiteit en Dirksen Management Support (DMS) op (geanonimiseerde) technische, economische en milieu-gegevens van studiegroepen die door DMS worden begeleid.

Extra voeropslag voor lagere kostprijs 

“The sky is the limit” of toch niet? Oud DMS stagiair Job Albers vertelt over zijn onderzoek en hoe hij dit op het melkveebedrijf thuis toepast. 

 

Financiële uitdagingen in de melkveehouderij

Afgelopen najaar is er een rondgang gehouden tijdens de DMS studiegroep bijeenkomsten. De vraag die centraal stond was: “Hoe is men de zomer, en verwacht men de winter door te komen?” Deze vraag is opgesteld met het oog op de lage melkprijs van de afgelopen maanden. De veehouders hebben open en eerlijk gedeeld wat er speelt op hun bedrijf en welke acties en maatregelen getroffen zijn om de huidige melkprijs te doorstaan.

 

Extra ton droge stof zorgt voor 23 cent lagere voerkosten

Elke extra ton droge stof per hectare laat de voerkosten dalen met 23 eurocent per 100 kg meetmelk. Dit blijkt uit onderzoek van DMS Advies naar 222 KringloopWijzer-bedrijven.

 

Wennen aan mestgrens, voor melkveehouders groei gelijk aan meer winst

Door het melkquotum zijn Nederlandse melkveehouders gewend geraak aan groei die te koop is, maar dit wordt door mest nu vrijwel onmogelijk. Met hetzelfde aantal dieren meer verdienen wordt het nieuwe credo, zo schat Wiebren van Stralen in. Door wetgeving wordt groei ook nog een heel duur, want de extra koeien van 2015 moeten op veel bedrijven in 2016 verantwoord worden met grond.

 

Benut meer van eigen land

Veel boeren zijn gefocust op de melkproductie per koe, maar hoe zit het eigenlijk met de productie van het land? Land is de duurste productiefactor van het bedrijf. Dirksen Management Support heeft samen met Boerenverstand Consultancy en het Louis Bolk Instituut recente productiecijfers van grond van enkele bedrijven geanalyseerd. De verschillen tussen bedrijven blijken groot; veel veehouders kunnen meer uit hun grond halen.

Fosfaatrechten én Melkveewet gijzelen de melkveesector

Wie het eerste half jaar van 2015 alle koeien aanhield, lijkt nu bevoorrecht in het aantal fosfaatrechten. Maar veehouders die voor deze extra koeien de mestafzet niet goed hebben geregeld per 1 januari 2016, riskeren een boete. Een update rondom de fosfaatwetgeving van LTO-deskundige Wiebren van Stralen.

 

BEP en BEN bevrijden boer

Melkveehouders die meer gras van het land halen dan gemiddeld, moeten meer kunnen bemesten. Dat is het uitgangspunt van de pilot evenwichtsbemesting fosfaat 2014-2017. De pilot mag worden gezien als de nieuwe koers in mestbeleid vanaf 2017. Een eerste conclusie is dat een bedrijfseigen bemestingsnorm veel voordelen biedt, maar dat lang niet alle bedrijven er nu al voordeel uit halen.

 

Wennen aan mestgrens, voor melkveehouders groei gelijk aan meer winst

Door het melkquotum zijn Nederlandse melkveehouders gewend geraak aan groei die te koop is, maar dit wordt door mest nu vrijwel onmogelijk. Met hetzelfde aantal dieren meer verdienen wordt het nieuwe credo, zo schat Wiebren van Stralen in. Door wetgeving wordt groei ook nog een heel duur, want de extra koeien van 2015 moeten op veel bedrijven in 2016 verantwoord worden met grond.

 

Superheffing op fosfaat lijkt nabij

De vorige week door staatssecretaris Sharon Dijksma gemaakte koppeling tussen groeien in koeien en grond is volgens adviseurs onvoldoende om onder het fosfaatplafond te blijven. Het noodscenario, een door zuivelfabrieken opgelegde fosfaatheffing, ligt klaar. Wiebren van Stralen van LTO deelt de zorg niet: ‘De woeste groei is er nu echt wel uitgehaald.’

Geïnteresseerd?

Heeft u vragen met betrekking tot onze publicaties neem dan contact met ons op. We zijn elke werkdag van 09:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar.