Privacy beleid

Privacyverklaring Dirksen Management Support B.V.

Wie is Dirksen Management Support B.V.?

Dirksen Management Support B.V. gevestigd aan Voorkoopstraat 3 in Beusichem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Dirksen Management Support verzamelt technische en economische data van melkveehouderijbedrijven. Om dataverzameling goedkoop en efficiënt rond te kunnen zetten, vragen wij vaak machtigingen of gebruikersnaam en wachtwoord.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Dirksen Management Support B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en waarom:

Het geven van diverse soorten rapportages is een dienstverlening van Dirksen Management Support B.V.. Met uw gegevens wordt uiterst zorgvuldig omgegaan. De medewerkers zijn daarom ook verplicht om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Dit geldt uiteraard ook voor inloggegevens zoals gebruikersnamen en wachtwoorden. De technische en organisatorische beveiliging is hierop afgestemd.

 

Wij verwerken geen gegevens over bijvoorbeeld: ras, politieke opvattingen, geloofsovertuiging en medische informatie. Mocht er om een bijzondere reden noodzaak zijn dit wel te doen, dan zullen wij dit specifiek met de klant opnemen in de overeenkomst van dienstverlening.

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?

Dirksen Management Support B.V. bewaart uw persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dirksen Management Support B.V.. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar adminstratie@dmsadvies.nl. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar, tenzij anders afgesproken. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Dirksen Management Support B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Zo nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met adminstratie@dmsadvies.nl

Dirksen Management Support B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden. Daarnaast verstrekt Dirksen Management B.V. deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers-overeenkomst. Zo zorgen we voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dirksen Management Support B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Wanneer uw persoonlijke informatie is gebruikt door een derde partij via de Dirksen Management Support B.V. website, dan is Dirksen Management Support B.V. gevrijwaard van elke aansprakelijkheid. Ook vrijwaart u Dirksen Management Support B.V. van de verplichting om u enige voordelen of winsten te betalen die door derden zijn verkregen als gevolg van het gebruik van uw persoonlijke informatie die is verkregen via de website van Dirksen Management Support. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Dirksen Management Support B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Diverse projecten worden gefinancierd vanuit publieke middelen en financiers willen zien of er vooruitgang wordt geboekt (ze investeren ook niet voor niets in de projecten).  

Uw data wordt nooit doorverkocht aan derden. Wij gebruiken de data om, samen met u, kennis te ontwikkelen voor een economische en ecologische sterkere melkveehouderij.

Cookies of vergelijkbare technieken

Waar Dirksen Management Support B.V. links van webpagina’s naar derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze webpagina’s aangeboden producten of diensten door Dirksen Management Support B.V. worden aanbevolen. Dirksen Management Support B.V. aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de webpagina’s waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze webpagina. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Dirksen Management Support B.V. geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt. 

 

Dirksen Management Support B.V. maakt enkel gebruik van cookies voor het optimaliseren van de webpagina, door middel van het gebruik van Google Analytics. Om uw privacy te waarborgen zijn de gegevens die wij hiervoor gebruiken geanonimiseerd en worden niet gedeeld met andere partijen.

Contact

Door gebruik te maken van de Dirksen Management Support B.V. website erkent u dat u de voorwaarde van dit privacy beleid heeft gelezen en dat u akkoord gaan met het gebruik van gebruikersgegevens voor de doeleinden zoals voorafgaand is beschreven. 

Vragen over privacy rechten en de manier waarop Dirksen Management Support B.V. met persoonsgegevens omgaat, kunnen per e-mail aan loeswildemans@dmsadvies.nl gesteld worden. Zij is per mail en telefonisch te bereiken op dinsdag, woensdag en vrijdag van 08:30 tot 13:00.

Geïnteresseerd?

Meer weten over DMS of heeft u verdere vragen?